Informacje dla Darczyńców

SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGOTOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W IŁAWIEza okres 01.01.2019 –31.12.2019W

05 marca 2020 roku odbyło się roczne Zebranie Sprawozdawcze.Nasz Oddział w roku 2019 liczył 53 członków. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w składzie : Bożena Michalska -Suchocka -prezes Daniela Orzechowska -wiceprezesAgnieszka Karulska-wiceprezes Mirosława Przybysz -sekretarz Dorota Marciniak -skarbnikMarzena Gauze -członekJolanta Stasiak-członekMichalina Homziak -członekAnna Węgłowska -członekCzłonkowie Zarządu spotykali się dwa razy w tygodniu –tj. w środy i czwartki; wtedy odbywały się posiedzenia, na których omawiano bieżące sprawy, podejmowano decyzje o udzielaniu pomocy potrzebującym rodzinom oraz podejmowano uchwały.I.W roku 2019 Zarząd podjął następujące uchwały :1) Uchwała Nr 1/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 20182) Uchwała Nr 2/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium3) Uchwała nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego TPD w Iławie4) Uchwała Nr 4/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej5) Uchwała Nr 5/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie TPD6) Uchwała nr 6/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 r. w sprawie aneksu nr 1 do uchwały Nr 48A/2010 z dnia 24.11.2010 r.7) Uchwała Nr 7/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przeksięgowania kwot na konto ogólneII.W minionym roku Zarząd przeprowadził i uczestniczył w następujących działaniach :1)Styczeń 2019 -spotkanie z burmistrzem miasta Iławy p. Dawidem Kopaczewskim-udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez władze miasta Iławy,-udział w spocie zachęcającym mieszkańców Iławy do wspierania organizacji pozarządowych przez odpis 1% podatków,

2)Luty 2019 –spotkanie w Centrum Aktywności Lokalnej przedstawicieli pożytku publicznego z burmistrzem miasta Iławy p. Dawidem Kopaczewskim-zebranie sprawozdawczo-wyborcze; na zebraniu podjęto uchwały o: zmianach w składzie Zarządu oraz składzie Komisji Rewizyjnej,-współpraca ze Szkolnym Klubem Integracji ze Szkoły Podstawowej Nr 5: zbiórka plastikowych nakrętek-pomoc w zbiórce pieniędzy podczas festynu charytatywnego „SOS dla Agnieszki” w Szkole Podstawowej Nr 3: użyczenie puszek i pomoc w przeliczeniu zebranych pieniędzy -31.445,62 zł3)Marzec 2019 r.-podpisanie umowy z drogerią Rossmann w ramach programu„Pomagamy jak umiemy”; w ramach tego programu punkty z aplikacji Klubu Rossmann przekazywane były na Stowarzyszenie,-współpraca z Sekcją Tenisa Stołowego Jeziorak pod kierownictwem p. Włodzimierza Siudzińskiego: podczas Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego zbierane były pieniądze do puszek od uczestników zawodów; pieniądze zasiliły konto podopiecznego Michała –574 zł4)Kwiecień 2019 r.-współpraca ze Szkolnym Klubem Integracji ze Szkoły Podstawowej Nr 5: przekazanie pieniędzy na konto chorej p. Agnieszki, zebranych podczas szkolnego kiermaszu ozdób świątecznych –443 zł5)Maj 2019 r. -podsumowanie projektu w Szkole Podstawowej Nr 5 „Dlaczego warto być wolontariuszem?”; ze strony Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyły prezes p. Bożena Michalska –Suchocka i wiceprezes p. Agnieszka Karulska; celem spotkania było przybliżenie młodzieży idei wolontariatu i zachęcenie do pracy wolontariackiej,-kwesta podczas III Majówki Lotniczej na letni wypoczynek podopiecznych TPD w kweście uczestniczyły: p. Daniela Orzechowska, p. Bożena Michalska-Suchocka, p. Dorota Marciniak, p. Agnieszka Karulska -dofinansowanie XXXV Regat Pomarańczowych im. M. Skubija; pieniądze przeznaczone zostały na nagrody dla uczestników Regat –253,38zł.6) Czerwiec 2019 r.-w ramach Iławskiego Dnia Dziecka udział w aukcji dzieł sztuki, biżuterii, voucherów, przedmiotów rzemiosła artystycznego; dochód z aukcji przeznaczony został na półkolonie letnie,-współpraca z Domem Dziecka w Pacółtowie; p. Bożena Michalska-Suchocka , p. Daniela Orzechowska, p. Agnieszka Karulska, p. Jolanta Stasiak uczestniczyły w pikniku w Windykach z okazji XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,-współpraca z organizatorami XIV Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Broken Ball”: użyczenie puszek do zbiórki pieniędzy na rzecz chorego p. Marcina oraz pomoc w ich przeliczeniu: zebrana kwota podczas turnieju –2780,60 zł,