TPD Oddział Miejsko-Gminny w Iławie
najstarsze w Polsce stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Podatniku! Darczyńco!
Wspomóż chore i potrzebujące dzieci przekazując 1,5% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

KRS 0000358546
Nr naszego konta: 79 8831 0002 2001 0113 2802 0001

Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim , pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych. Nasz podstawowy cel : Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność , równość szans życiowych a w szczególności:  
 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom ,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym ,
 • ochrona dzieci przed patologią ,
 • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa ,
 • zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną ,
 • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlwkle chorych ,
 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka ,
 • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich margionalizacji .
 • Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez:
  • realizacje zadań z zakresu edukacji , pomocy społecznej , kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne:
  • promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka ,
  • udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu , kształceniu ,
  • organizowanie specjalistycznej pomocy  , rehabilitacji ,usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego ,
  • organizację środowiska wychowawczego , upowszechnianie sportu i rekreacji  i wiele innych form pomocy.

  Działalność prowadzona jest ze środków niepublicznych ( darowizny , sponsoring , zbiórki pieniężne , składki członkowskie i 1 % podatku ).