SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2015

Drukuj

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZARZĄDU ODDZIAŁU MIEJSKO — GMINNEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W IŁAWIE

ZA ROK 2015

 


 

„Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i ochotniczej członków i wolontariuszy” § 5 pkt.1 Dział I Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W dniu 12 lutego 2015 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie i w wyniku wyborów powołano Zarząd, który – po ukonstytuowaniu się - pracował w roku 2015 w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik – Prezes
 2. Daniela Orzechowska – Wiceprezes
 3. Anna Standarska - Wiceprezes
 4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz
 5. Wioletta Róg – Skarbnik
 6. Marzena Gauze - Członek
 7. Agnieszka Karulska - Członek
 8. Dorota Marciniak - Członek
 9. Jolanta Stasiak – Członek

 

Na tym Zebraniu wręczono okolicznościowe Statuetki i Podziękowania na mocy Uchwały Nr 8 z dnia 11 grudnia 2014 roku - z okazji 95 rocznicy powstania TPD w Polsce - długoletnim członkom TPD w Iławie ( wzięto pod uwagę staż – przynajmniej 10 lat), Sympatykom, Darczyńcom a także innym Podmiotom np. sklepom sieci Biedronka czy Lidla.

Członkowie Zarządu spotykali się w ubiegłym roku dwa razy w tygodniu tj. w każdą środę i czwartek. W czasie tych dyżurów spotykali się z rodzicami chorych dzieci. Udzielali im porad rodzinnych, pomocy m.in. w postaci przekazywania otrzymanych od ludzi dobrej woli odzieży, zabawek, książeczek czy gier itp.

 

I. Zarząd w minionym roku podjął następujące Uchwały:

 

–                   Uchwała Nr 1 z dnia 08 stycznia 2015 r. ws. udostępnienia konta Pani Ewie Korowickiej – pielęgniarce ze Szpitala Powiatowego w Iławie, która zachorowała na białaczkę.

–                   Uchwała Nr 2 z dnia 04 lutego 2015 r. ws. dodatniego wyniku finansowego za rok 2014.

–                   Uchwała Nr 3 z dnia 24 września 2015 r. ws. zabezpieczenia środków ze zbiórek publicznych, darowizn i 1% odpisu od podatku na bieżące cele statutowe Towarzystwa.

–                   Uchwała Nr 4 z dnia 07 października 2015 r. ws przeksięgowania na konto ogólne kwot, które wpłynęły w latach poprzednich ze wskazaniem na osoby, które nie były i nie są naszymi podopiecznymi, np. zmarły lub nie wymagają dalszego leczenia.

 

II. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował w 2015 roku – tak jak w latach poprzednich – zadania statutowe poprzez:

„udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, … leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci ...” § 7 pkt 5 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

a) był realizowany poprzez stałe udostępnienie rodzicom konta Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Iławie na zbieranie środków na leczenie, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych – na wniosek rodzica chorego dziecka.

Na ogólną liczbę dzieci 66 – naszych podopiecznych - 35 dzieci miało swoje subkonta w roku 2015.

 

b) zgodnie z § 6 pkt. 7 Działu II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji „była udzielana pomoc rodzinom znajdujacym się w trudnej sytuacji życiowej:

- w tym rodzinom wielodzietnym,

- matkom/ojcom samotnie wychowującym swoje dzieci,

- rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby dziecka lub jego niepełnosprawności.

 

Te rodziny otrzymały od Towarzystwa wsparcie w postaci paczek żywnościowych:

* z przeprowadzonej zbiórki pod hasłem „Podziel się Posiłkiem” w dniu 03 października 2015 roku w iławskich sklepach w ilości 1583, 26 kg. otrzymało paczki żywnościowe 116 rodzin, w których jest 318 dzieci

 

- rodzina pełna wychowująca chore dziecko

ilość rodzin – 21

członków rodzin – 109 w tym - 67 dzieci

- rodzina pełna

ilość rodzin – 41

członków rodzin – 204 w tym - 122 dzieci

- samotny rodzic wychowujący chore dziecko

ilość rodzin – 21

członków rodziny – 70 w tym – 49 dzieci

- samotny rodzic

ilość rodzin – 33

członków rodzin – 113, w tym – 80 dzieci

 

W czasie przeprowadzania zbiórek żywności „Podziel się Posiłkiem” oraz grudniowej, przedświątecznej – w iławskich sklepach: Biedronkach ( ul. Smolki, ul.Ostródzka, ul.Królowej Jadwigi, Lidlu oraz Kauflandzie - jej zwożenia, segregacji oraz przygotowania i wydawania paczek żywnościowych pracowali:

 

 

* z przeprowadzonej zbiórki żywności w iławskich sklepach w dniach 4 – 5 grudnia w ilości 2378, 60 kg paczki otrzymały:

 

–                   rodziny wielodzietne:

ogólna ilość osób w rodzinie - 210; w tym dzieci – 144

w tym rodziny niepełne:

ogólna ilość osób w rodzinie – 64; w tym dzieci - 50

 

–                   rodziny niepełne:

ilość osób w rodzinie - 71; w tym dzieci - 44

 

–                   rodziny, w których jest chore dziecko:

ogólna ilość osób w rodzinie – 209; w tym dzieci – 130

w tym rodziny niepełne:

ilość osób w rodzinie – 73; w tym dzieci – 51

 

–                   rodziny pełne:

ilość osób w rodzinie – 124; w tym dzieci – 57

 

Paczki żywnościowe otrzymało 614 osób; w tym 375 dzieci.

 

Rodziny, które otrzymały paczki żywnościowe, zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych iławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Zarząd Oddziału TPD w Iławie

W sytuacjach szczególnych była również kupowana żywność rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej

Potrzebującym rodzinom przekazywana była również odzież dziecięca, zabawki, gry planszowe, książeczki, sprzęt agd, meble, itp., które przekazywali anonimowi Darczyńcy.

Wg. § 7 pkt. 5 Działu II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „udzielanie  rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu … leczeniu,  rehabilitacji i terapii dzieci...” udzielano pomocy finansowej rodzinom m.in. poprzez dokonywanie zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego; opłacania: rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji na basenie, noclegów rodzica w czasie pobytu z dzieckiem w szpitalu.

 

III. Sposoby pozyskiwania i gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych.

 

Fundusz realizacji zadań statutowych stanowią:

 

 1. Składki członkowskie                         904,00 zł.
 2. Darowizny od osób prawnych                  1 340,00 zł.
 3. Darowizny od osób prywatnych     3 321,02 zł.
 4. 1 % odpisu od podatku                           73 969,17 zł.
 5. Odsetki bankowe                             1 194,24 zł.
 6. Zbiórki społeczne                                     18 492,33 zł.
 7. Dotacje                                            4 000,00 zł.
 8. Zbiórka nakrętek plastikowych                 4 401,00 zł.

-----------------------------------------------

Ogółem                                         107 621,76 zł

 

IV. Działania członków Zarządu i Oddziału TPD w Iławie były prowadzone zgodnie z § 7 pkt. 18 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalnosci charytatywnej”.

 

a) W tym celu zostały przeprowadzone następujące zbiórki pieniędzy do puszek zaplombowanych i opatrzonych opaską, na której zamieszczano informacje o celu danej zbiórki:

 

W czasie przerw Krystyna Rychlik informowała klientów Galerii „Jeziorak” o pracy, zadaniach i celach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie, które w 2018 roku będzie obchodzić 50- lecie działalności na terenie Iławy i powiatu iławskiego. Prosiła też o przekazywanie 1% odpisu od podatku na rzecz potrzebujących.

W tych zbiórkach brali udział członkowie Zarządu i Oddziału w osobach:

Dorota Marciniak, Daniela Orzechowska, Anna Standarska, Halina Meredyk,  Agnieszka Karulska, Bożena Michalska-Suchocka, Liwia Gauze oraz Natalia Dymowska i Małgorzata Foj.

 

b) zgodnie z § 7 pkt. 11 Dział II Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „zagospodarowanie czasu wolnego oraz wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, ...” zorganizowano zajęcia w czasie wakacji pod hasłem „Radosne wakacje” dla 20 dzieci.

 

W czasie tych zajęć dzieci:

 

 

V. Koszty prowadzenia biura wyniosły ogółem 10 161,33 zł.

 

 1. materiały biurowe                                     452,82 zł
 2. telefon                                              900,00 zł
 3. delegacje członków Zarządu             225,00 zł
 4. internet                                            117,93 zł
 5. koszty bankowe                               241,92 zł
 6. znaczki pocztowe                             114,20 zł
 7. wynagrodzenie księgowej-brutto     4 800,00 zł
 8. składki ZUS                                     866,88 zł
 9. promocja TPD                               2 139,88 zł
 10. klucze do szafek,biurek                      81,00 zł
 11. pozostałe koszty                              224,10 zł.

 

VI. Wydatki na cele statutowe w roku 2015:

 1. leki                                                           25 091,46 zł
 2. dojazdy do lekarzy                                     3 910,05 zł
 3. rehabilitacja                                             24 372,09 zł
 4. badania lekarskie i laboratoryjne               1 813,00 zł
 5. okulary                                                      2 518,85 zł
 6. imprezy dla dzieci                                      4 492,49 zł
 7. pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu        630,00 zł
 8. udział w projekcie PS0UU                         4 500,00 zł
 9. rehabilitacja na basenie                                       1 320,00 zł
 10. zakup żywnosci                                            672,49 zł
 11. transport mebli                                               50,00 zł
 12. wózek inwalidzki                                                 7 790,00 zł
 13. przybory i podręczniki szkolne                     609,13 zł
 14. sprzęty                                                       2 129,01 zł
 15. projekt: zajęcia wakacyjne                         1 951,91 zł
 16. dotacja: zajęcia wakacyjne                         4 000,00 zł

------------------------------------------------------------------

Razem         83 850,48 zł

 

VII. Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował § 7 pkt.1 Dział II Statutu Towarzystwa Przyajciół Dzieci poprzez „współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, … , instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu”

1. Urzędem Miasta Iława oraz Burmistrzem Miasta Iława poprzez:

 

2. Starostwem Powiatowym:

 

3. Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

- udostępnia pomieszczenia na gromadzenie żywności zebranej w iławskich marketach w czasie zbiórki „Podziel się Posiłkiem” oraz zbiórki przedświątecznej,

- umożliwia dostęp do telefonu, faksu, internetu,

- kierujemy zainteresowanych rodziców do pracujących w Ośrodku pedagogów, terapeutów czy psychologów.

- udostępnia pomieszczenie na biuro Oddziału Miejsko-Gminnego TPD,

- Udostepnia pomieszczenie na gromadzenie zabawek, gier, odzieży dla dzieci

 

4. Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego:

 

5. Związkiem Harcerstwa Polskiego:

 

6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie:

Atrakcją było również – oprócz gorących kiełbasek z grilla, pizzy, lodów, slodyczy i owoców – losowanie maskotek przygotowanych przez członków Zarządu Jolantę Stasiak, Marzenę Gauze, Dorotę Marciniak.

Na zakończenie pikniku wylosowane maskotki dzieci zabrały do domu

 

7. Samorządową Szkołą Podstawową nr 2 w Iławie:

 

8. Samorządową Szkołą Podstawową nr 3 w Iławie:

 

9. Samorządową Szkołą Podstawową nr 4 w Iławie:

 

10. Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie:

 

11. Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie:

 

12. Iławskim Centrum Kultury:

 

13. Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji:

 

14. pedagogami, nauczycielami z iławskich szkół podstawowych i gimanazjalnych:

15. kuratorami sądowymi:

 

16. Stowarzyszeniem „Amazonki”:

 

17. Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Noconia „Pomocni Ludziom Rucewo” w ośrodku dla bezdomnych

 

18. Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie:

 

19. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych

 

20. Stowarzyszeniem Szkoła Pływania „ORKA”

 

- zawody pływackie „Warmia i Mazury Pływają”, które odbywały się w 2015 roku cyklicznie tj. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i każdorazowo startowało około 120 uczestników w różnym wieku.

Współorganizatorem było Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

 

- w dniu 06 grudnia 2015 roku odbyły się Pływackie Zawody Osób Niepełnosprawnych Umysłowo. W zawodach startowało 50 uczestników z

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Iławy, Ostródy, Elbląga i Olsztyna.

Współorganizatorem był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iławie.

 

21. Caritasem przy Kościele św.Alberta

 

22. Parafią NMP Niepokolanego Poczęcia tzw. Białym Kościele

dla młodszych dzieci, głównie uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie.

 

23. Zakładem Karnym w Iławie

 

24. Bankiem Żywności w Olsztynie

 

25. Iławskimi mediami:

 

Realizacja zaplanowanych działań na rok 2015 przebiegała zgodnie z przyjętym planem. Ponadto warto wspomnieć, iż w roku 2015 Krystyna Rychlik wybrana została do Przezydium a Marzena Gauze do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego TPD w Olsztynie.

13 maja 2015 roku – na wniosek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego TPD - Krystyna Rychlik otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Sprawozdanie sporządziła

Krystyna Rychlik