Sprawozdzanie za 2014 rok

Drukuj

Sprawozdanie z działalności

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie za rok 2014

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w roku 2014 w następującym składzie:

 1. Krystyna Rychlik - Prezes

 2. Daniela Orzechowska - Wiceprezes

 3. Anna Standarska – Wiceprezes

 4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz

 5. Wioletta Róg – Skarbnik

 6. Dorota Marciniak – Członek

Członkowie Zarządu spotykali się w siedzibie Stowarzyszenia dwa razy w tygodniu tj. w każdą środę i czwartek. Zarząd w ciągu minionego roku podjął następujące Uchwały:

I Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował w roku 2014 – tak jak w latach poprzednich - zadania statutowe Towarzystwa poprzez następujące działania:

a) stałe udostępnienie konta Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Iławie na zbieranie środków – na wniosek zainteresowanych Rodziców - na leczenie i rehabilitację dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, których pod naszą stałą opieką jest 55 dzieci,

b) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących swoje dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby dziecka albo jego niepełnosprawności.

c) udzielano pomocy finansowej poprzez dokonywanie zakupu np. leków, dojazdów do lekarzy, opłacania rehabilitacji, współfinansowania turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji na basenie, wizyt u lekarzy – specjalistów, obuwia ortopedycznego, okularów korekcyjnych, podręczników szkolnych, opłacano noclegi Rodzica w czasie Jego pobytu z chorym dzieckiem w szpitalu.

d) zostały przeprowadzone dwie zbiórki żywności, których głównym organizatorem był Bank Żywności w Olsztynie a na terenie Iławy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie:

Ogółem z pomocy – w postaci paczek żywnościowych – skorzystały 83 rodziny tj. 352 osoby, w tym 231 dzieci.

Świąteczna zbiórka żywnośći w dniach 28 - 29 listopada 2014 roku zebrano 1997,58 kg. żywności, którą otrzymały:

1) rodziny wielodzietne- ilość osób w rodzinie -207; w tym dzieci – 148 w tym rodziny niepełne – ilość osób w rodzinie -65; w tym dzieci - 52

2) rodziny niepełne – ilość osób w rodzinie – 75; w tym dzieci – 47

3) rodziny, w których jest chore dziecko- ilość osób w rodzinie 65; w tym dzieci - 36

4) rodziny pełne- ilość osób w rodzinie 108; w tym dzieci – 50

Ogółem z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 112 rodzin tj. 455 osób, w tym 281 dzieci.

W czasie powyższych zbiórek pracowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie, wolontariusze – uczniowie iławskich szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Samorządowego Nr 1 i Gimnazjum Samorządowego Nr 2, harcerze oraz 3 wolontariuszy z iławskiego Zakładu Karnego.

Rodziny, które otrzymały paczki żywnościowe, zostały wytypowane przez Zarząd TPD w Iławie, nauczycieli oraz pedagogów z iławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Mikołajkowa zbiórka żywności, środków czystości, środków higieny, przyborów szkolnych odbyła się w dniu 06 grudnia 2014 roku na terenie Biedronki na ulicy Ostródzkiej i Królowej Jadwigi oraz w NETTO z inicjatywy grupy 11 wolontariuszy tzw. „PORYWACZY” spod Kauflandu na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie. Zebrano 945 kg żywności, środków czystości i higieny, która została zawieziona do Domu Dziecka w Szymonowie w dniu 13 grudnia i przekazana protokolarnie Dyrektor tegoż Domu, Pani Zofii Bagińskiej.

II. Sposoby pozyskiwania i gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych:

 1. Składki członkowskie 822, 00 zł.

 2. Darowizny od osób prawnych 13 023, 69 zł.

 3. Darowizny od osób prywatnych 7 372, 20 zł.

 4. 1% odpisu od podatku 53 995, 50 zł.

 5. Odsetki bankowe 1 609, 36 zł.

 6. Zbiórki społeczne 28 952, 28 zł.

 7. Dotacje 5 500, 00 zł Pozyskano kwotę 111 275, 03 zł.

Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie przeprowadzili dla swoich podopiecznych zbiórki pieniędzy do puszek zaplombowanych i opatrzonych opaską, na której zamieszczano informację o celu danej zbiórki:

1. W czasie „Wesołych ferii z Galerią Jeziorak” wolontariusze z TPD zbierali pieniądze do zaplombowanych puszek dla swoich podopiecznych:

  a) 25 stycznia 2014 roku na terenie Galerii Jeziorak Krystyna Rychlik i Daniela Orzechowska zebrały kwotę 664,31 złotych na rzecz Vanessy Raczkowskiej, dziewczynki chorej na mukowiscydozę.

  b) 01 lutego 2014 roku na terenie Galerii Jeziorak Jolanta Stasiak, Halina Meredyk i Wioletta Róg zebrały kwotę 303,32 złote na rzecz chorej Ani Gronek.

  c) 11 lutego 2014 roku na terenie Galerii Jeziorak Dorota Marciniak, Bożena Michalska-Suchocka zebrały kwotę 180,00 złotych na rzecz Aleksa Behrendta, chłopca z porażeniem mózgowym.

2. 23 lutego 2014 roku Uczniowski Klub Sportowy Mały Jeziorak zorganizował charytatywny turniej w piłkę nożną, w czasie którego zebrano kwotę 11 940,56 złotych na rzecz Igora Święckiego – chłopca z zespołem Downa.

  3. 25 sierpnia 2014 roku w czasie Święta Mlekowity w Karasiu Bożena Michalska – Suchocka i wolontariuszka Liwia Gauze zebrały kwotę 1855,23 zł na rzecz chorego Kacperka Waszelewskiego. Do zbiórki włączyła się również rodzina Kacperka i jego przyjaciele.

  4. 03 września 2014 roku z inicjatywy Sołtysa Woli Kamieńskiej Pani Beaty Grzechnik odbył się Festyn Charytatywny, w czasie którego Bożena Michalska-Suchocka oraz Krystyna Rychlik zebrały 4 139,02 złote na rzecz Vanessy Raczkowskiej, dziewczynki chorej na mukowiscydozę. Jedną z wielu atrakcji była wata cukrowa, która kręcił pan Andrzej Gizzler, członek iławskiego TPD – mieszkaniec Susza, Licytację prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie Pani Grażyna Piękos.

  5. 29 września 2014 roku z inicjatywy Klubu Tanecznego „Gracja” w czasie maratonu Zumby zebrano – w obecności Doroty Marciniak, Krystyny Rychlik, Agnieszki Karulskiej, Danieli Orzechowskiej, Haliny Meredyk oraz wolontariuszki Liwii Gauze - kwotę 2 723,43 złote na rzecz Kuby Czychewicza z przeznaczeniem na jego operację w Krakowie.

  6. 12 października 2014 roku na terenie Gimnazjum Samorządowego Nr 2 odbyła się Impreza Charytatywna „Świętujemy dla Kuby” na rzecz Kuby Czychewicza, na jego operację w Krakowie. Zebrano kwotę 4 241,36 zł. Nie zabrakło też członków TPD takich jak: Dyrektor Gimnazjum Pani Aleksandra Skubij, pedagog tejże Szkoły Pani Iwony Makowskiej, Gabrieli Czarnieckiej, Agnieszki Karulskiej, Doroty Marciniak, Haliny Meredyk, Danieli Orzechowskiej.



  III. Koszty prowadzenia biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie:

  Poniesiono koszty w wysokości 9 460,90 zł.

 

IV. Przeprowadzono działania statutowe, na które przeznaczono kwoty:

SFERA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

KWOTA WYDATKOWANA

OGÓŁEM

W TYM

KWOTA

WYDATKOWANA Z 1%

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dofinansowano: zakup leków, sprzęt rehabilitacyjny,rehabilitację,badania lekarskie, wizyty u lekarzy specjalistów, operację, obuwie ortopedyczne,nawilżacz powietrza,okulary korekcyjne partnerstwo ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

 

59 299,82

 

28 282,30

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 

Zakup podręczników, żywności, transport mebli, noclegi w szpitalu, dojazdy do lekarzy – specjalistów, realizacja projektu „Wspieramy i integrujemy rodziny powiatu iławskiego”, pomoc finansowa dla Domu Dziecka w Pacółtowie.

 

15 312,46

 

9 552,51

Wypoczynek dzieci
i młodzieży

Imprezy dla dzieci, opłacenie pobytu na basenie, realizacja projektu „Wesołe wakacje”

 

7138,19

 

 

 

Razem

 

81 750,47

 

37 834,81

V. Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracował z następującymi samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu:

1. Urzędem Miasta Iława oraz Burmistrzem Miasta Iława poprzez:

-bezpłatne udostępnienie pomieszczenia na działalność statutową Stowarzyszenia w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,

a) odbył się rejs statkiem „Ilawia” po Jezioraku,

b) zobaczyły ciekawostki w Parku Karajobrazowym w Jerzwałdzie,

c) poznawały historię Iławy, spacerując z Przewodnikiem Panem Dariuszem Paczkowskim,

d) pracowały „artystycznie” w Galerii Artystów SART pod okiem Pani Anieli Żmijewskiej,

e) były w Szkole Kapitanow Żeglugi Wielkiej na Kamionce,

f) bawiły się również na Pikniku w Gardzieniu, gdzie nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla,

g) przebywały też na basenie oraz na plaży.

2. Starostwem Powiatowym: - które włączyło Nas – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Iławie – w aktywnie działające Stowarzyszenia Powiatu Iławskiego, - Krystyna Rychlik – Prezes iławskiego Oddziału TPD – jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego i - uczestniczy w posiedzeniach komisji rozpatrujących wnioski Stowarzyszeń o dotacje, - członkowie Stowarzyszenia byli zapraszani na Koncert Noworoczny organizowany przez Starostwo Powiatowe, - realizowano - zlecone przez Zarząd Powiatu Iławskiego - zadanie pod hasłem „Wspieramy i integrujemy rodziny Powiatu Iławskiego.” W ramach realizacji tego działania odbyło się 5 spotkań tematycznych:

a) 29 kwietnia spotkanie prowadziła Bożena Michalska – Suchocka (TPD) na temat „Planowanie finansów osobistych”,

b) 12 maja tematem spotkania było „Ukierunkowanie rodzin w uzyskaniu pomocy prawnej” poprowadzone przez Danielę Orzechowską (TPD), a które miało miejsce w Lubawie w Urzędzie Miasta,

c) 15 maja odbyły się dwie (jedna w Iławie, druga w Szałkowie) prelekcje na temat „Profilaktyka raka piersi” przeprowadzone przez Ewę Górko, która od wielu lat spotyka się z Amazonkami,

d) 5 czerwca uczestnicy spotkania zapoznani zostali ze zdrowym sposobem odżywiania się przez dietetyka Edytę Jagielską,

e) 12 czerwca obecni na spotkaniu mieli możliwość dowiedzieć się - od Pani Doroty Meszko, pracownika Urzędu Pracy w Iławie - jak należy szukać pracy, jak przygotować się do spotkania z ewentualnym Pracodawcą.

W tym zadaniu został zaplanowany również Piknik Rodzinny – w ramach XVI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny, Dnia Dziecka oraz 95 rocznicy założenia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce – na którym spotkały się trzy pokolenia – dzieci, rodzice, dziadkowie. Spotkanie zaszczycił swą obecnością Pan Burmistrz Andrzej Lewandowski. Krystyna Rychlik poinformowała zebranych o tym, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce obchodzi w 2014 roku 95 – lecie i jakie zadania statutowe są przedmiotem działania członków Stowarzyszenia. W związku z tym obecnym wręczono pamiątkowe plakietki, na których był napis: „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 95 lat TPD i logo TPD”. Oprócz gorącej kiełbaski, pizzy, lodów, owoców i słodyczy atrakcją było spotkanie z najmłodszym w Polsce iluzjonistą Maciejem Szymańskim, który np. dzielił sznurek na kilka części, które na oczach obecnych na pikniku błyskawicznie stawały się całością. Niektóre dzieci próbowały tej sztuczki, ale bezskutecznie. Na zakończenie pikniku dzieci zabrały do domu wylosowane przez siebie maskotki a przygotowane przez członków TPD: Jolantę Stasiak, Marzenę Gauze i Dorotę Marciniak.

3. Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie:

4. Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego:

5. Związkiem Harcerstwa Polskiego:

6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie:

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

8. Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Iławie, przy którym działa Stowarzyszenie „Jesteśmy”:

9. Samorządową Szkołą Podstawową nr 2 w Iławie:

10. Samorządową Szkołą Podstawową nr 3 w Iławie:

11. Samorządową Szkołą Podstawową nr 4 w Iławie:

12. Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie:

13. Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie:

14. Iławskim Centrum Kultury:

15. Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji:

16. pedagogami, nauczycielami z iławskich szkół podstawowych i gimanazjalnych:

17. kuratorami sądowymi:

18. Stowarzyszeniem „Amazonki”:

19. Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Noconia „Pomocni Ludziom Rucewo” w ośrodku dla bezdomnych

20. Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie: - współrealizujemy zadania:

a) „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka”. Zadanie było realizowane od 02 czerwca do 31 grudnia 2014 i zostało skierowane do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, podopiecznych Zespołu Rehabilitacyjno -Terapeutycznego i udział w tych zajęciach miał charakter bezpłatny. W tym przedsięwzięciu udzielono wsparcia 59 dzieciom oraz rodzicom lub opiekunom prawnym w zakresie: - diagnozy i konsultacji z zakresu rehabilitacji ruchowej wobec dzieci 0-3 rok życia. Ten cel był realizowany poprzez diagnozę i konsultacje prowadzone przez lekarza specjalistę rehabilitacji ruchowej oraz przez fizjoterapeutę uprawnionego do diagnozowania oraz fizjoterapeutę realizującego, - podniesienie wiedzy rodziców i opiekunów prawnych: Ten cel był realizowany poprzez udział w zajęciach, podczas których udzielano konsultacji, diagnozowano oraz prowadzono rehabilitację dzieci. Rodzice poszerzyli swą wiedzę z zakresu: - prawidłowego prowadzenia rehabilitacji swojego dziecka w warunkach domowych, - prawidłowego noszenia swojego dziecka, - prawidłowej pielęgnacji swojego dziecka, itp.

b) Zajęcia kulinarne. Od września do grudnia 2014 roku beneficjenci Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego uczestniczyli w codziennych zajęciach kulinarnych. Dzieci - pod czujnym okiem terapeutów, poprzez praktyczne zajęcia przygotowywania posiłków - pracowaly nad wieloma umiejętnościami: krojenia i obierania warzyw, mieszania składników, obsługi prostych sprzętów np. miksera. Dzięki przeprowadzonym zajęciom rozwijały swoją kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność pracy w grupie. W trakcie wspólnego gotowania zostało przygotowanych wiele smacznych i zdrowych posiłków takich jak: zapiekanki, sałatki, tosty, frytki.Nie mogło również zabraknąć wielu słodkich smakołyków takich jak gofry, naleśniki, ciasteczka, muffinki oraz różnego rodzaju deserów, za którymi dzieci przepadają. Każde zajęcia kończyły się degustacją przygotowanych przez siebie potraw, co sprzyjało śmiechom i wspólnej rozmowie.

21. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych:

22. Caritasem przy Kościele św. Brata Alberta:

23. Parafią NMP tzw. Białym Kościele:

24. Domem Dziecka w Pacółtowie:

25. Zakładem Karnym w Iławie:

25. Bankiem Żywności w Olsztynie:

26. Iławskimi mediami:

Dziennikarze iławskich mediów -tygodników i radia – byli obecni bardzo często w czasie realizacji zadań statutowych a szczególnie dziennikarze z „Kuriera Regionu Iławskiego”, na łamach którego zamieszczano relacje z naszych działań, przedstawiano sylwetki chorych i potrzebujących dzieci, apelowano o pomoc dla dziecka niepełnosprawnego. Informowano czytelników „Kuriera Regionu Iławskiego” o możliwości przekazywania na rzecz naszego Towarzystwa: - 1% odpisu od podatku na rzecz chorego dziecka, podając numer KRS -u, - darowizn, podając numer konta w Banku Spółdzielczym. Wszystkie artykuły, które ukazały się na łamach „Kuriera Regionu Iławskiego” oraz „Gazety Iławskiej” zostały umieszczone w Kronikach naszego Stowarzyszenia.

VI. Realizacja odziałań statutowych w roku 2014:

 1. Realizacja działań statutowych w roku 2014 poprzez Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego przebiegała zgodnie z planem.

Realizacja powyższych działań przebiegała zgodnie z przyjętym planem pracy oraz z wnioskami wypracowanymi na Zebraniu Sprawozdawczym z roku poprzedniego. Wielorakość naszych działań jest dowodem na to, że w coraz szerszym zakresie docieramy do dzieci chorych i potrzebujących. W tym miejscu pragnę podziękować gorąco wszystkim tym, którzy wspierają w różnej formie nasze statutowe działania.

Nasze Stowarzyszenie stanowi przykład zaangażowania Jego Członków w problemy społeczności lokalnej a największą zapłatą za nasze społeczne zaangażowanie jest uśmiech dziecka i „dziękuję” ze strony Rodzica.

 

 

Sprawozdanie przygotowała

Krystyna Rychlik

30.01.2015