• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informacje dla Darczyńców

Z kim współpracujemy

Email Drukuj PDF


Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracuje z:


 • Starostą Powiatu Iławskiego,
 • Burmistrzem Miasta Iława,
 • Urzędem Miasta Iława,
 • Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie,
 • Centrum Wolontariatu,
 • Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 • kuratorami sądowymi,
 • Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 • Stowarzyszeniem „Amazonki”,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną,
 • Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem   Umysłowym  Koło w Iławie,
 • Stowarzyszeniem Szkoła Pływania „Orka”,
 • Stowarzyszeniem  „Pomocni  Ludziom  Rucewo”  im.  Zenona Noconia
 • w Jerzwałdzie,
 • Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym,
 • Caritasem przy Parafii Świętego Brata Alberta w Iławie,
 • pedagogami  i nauczycielami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 3 w Iławie,
 • Samorządową Szkołą Podstawową Nr 4 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 1 w Iławie,
 • Gimnazjum Samorządowym Nr 2 Iławie
 • mediami iławskimi:

Radiem  „Planeta”,

tygodnikami: Kurierem Regionu Iławskiego Gazetą Iławską

portalem internetowym: Echo Iławy

Poprawiony: piątek, 05 października 2012 10:01

Formy pomocy

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie prosi o pomoc finasową w niżej wymienionych formach:

 

1. przekaż 1% odpisu od podatku

2. darowizny od Przedsiębiorców

3. dobrowolne wpłaty

4. inne formy pomocy materialnej np. sprzęt AGD, RTV, rehabilitacyjny, odzież dziedzięca i nie tylko.

Poprawiony: piątek, 21 września 2012 19:48

TPD Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Email Drukuj PDF

 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim , pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych.

Nasz podstawowy cel :

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność , równość szans życiowych a w szczególności :

 

 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom ,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym ,
 • ochrona dzieci przed patologią ,
 • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa ,
 • zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną ,
 • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlwkle chorych ,
 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka ,
 • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich margionalizacji .
Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez :
 • realizacje zadań z zakresu edukacji , pomocy społecznej , kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne:
 • promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka ,
 • udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu , kształceniu ,
 • organizowanie specjalistycznej pomocy  , rehabilitacji ,usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego ,
 • organizację środowiska wychowawczego , upowszechnianie sportu i rekreacji  i wiele innych form pomocy.
Działalność prowafdzona jest ze środków niepublicznych ( darowizny , sponsoring , zbiórki pieniężne , składki członkowskie i 1 % podatku ).

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie posiada osobowość prawną od 30 czerwca 2010 r. Natomiast od 28 września 2012 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP.

KRS 0000358546 

NIP 744-153-34-33

 

Pieniądza można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

Bank Spółdzielczy:

Nr Konta Bankowego   79883100022001011328020001

Poprawiony: czwartek, 10 marca 2016 19:54

Strona 3 z 3