• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bieżące i archiwalne wydarzenia TPD

Przekaż 1% podatku

Jeśli chcesz wspomóc Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

to przekaż 1% PODATKU!

 

wypełniając w zeznaniu podatkowym PIT-37 wpisujemy

w rubrykę 137. numer KRS 0000358546

w rubrykę 139. działalność statutowa

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Więcej…

TPD Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim , pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych.

Nasz podstawowy cel :

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność , równość szans życiowych a w szczególności :

 

 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom ,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym ,
 • ochrona dzieci przed patologią ,
 • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa ,
 • zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną ,
 • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlwkle chorych ,
 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka ,
 • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich margionalizacji .
Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez :
 • realizacje zadań z zakresu edukacji , pomocy społecznej , kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne:
 • promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka ,
 • udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu , kształceniu ,
 • organizowanie specjalistycznej pomocy  , rehabilitacji ,usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego ,
 • organizację środowiska wychowawczego , upowszechnianie sportu i rekreacji  i wiele innych form pomocy.
Działalność prowafdzona jest ze środków niepublicznych ( darowizny , sponsoring , zbiórki pieniężne , składki członkowskie i 1 % podatku ).

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie posiada osobowość prawną od 30 czerwca 2010 r. Natomiast od 28 września 2012 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP.

KRS 0000358546 

NIP 744-153-34-33

 

Pieniądza można wpłacać na konto Towarzystwa Przyjaciół Dzieci:

Bank Spółdzielczy:

Nr Konta Bankowego   79883100022001011328020001